Bæredygtighed og
samfundsansvar

Fokus på bæredygtighed og samfundsansvar er et alment krav til os som aktør i det danske samfund, og er en vigtig komponent til at skabe differentiering og merafkast

Bæredygtighed som fokusområde

Vi har stort fokus på bæredygtighed og samfundsansvar i vores virksomheder, og vi fokuserer på virksomheder, der gennem deres marked og produkter har været rigtig positioneret ift. de trends, der præger udviklingen af fremtidens samfund.

Bæredygtighed og samfundsansvar skal bidrage til at generere afkast, gerne netop gennem virksomhedernes muligheder indenfor bæredygtighed, miljø osv. Vi skal ikke bare leve op til krav om foot-print, hand-shake og adfærd, men derimod aktivt udnytte de muligheder, som omlægningen afføder. Det gør vi ved at:

Vælge investeringer der i deres natur bidrager til bæredygtig omstilling eller som udfører deres samfundsmæssigt nødvendige aktivitet på en måde, der mindsker belastning – balance mellem foot-print og hand-shake

Aktivt bruge ejerskabet til at påvirke udviklingen i gunstig retning og opstille ambitiøse målsætninger for virksomhedernes udvikling

Sikre opfølgning og rapportering herpå gennem implementering af målesystemer, KPI’er osv.

Politik og adfærd for bæredygtighed og samfundsansvar

Gennem vores investeringsarbejde og investeringspartnerskaber skal vi i Blue aktivt bidrage til:

At gøre verden til et lidt bedre sted gennem målrettet indsats i virksomhederne på miljø, bæredygtighed, cirkularitet, arbejdsforhold, samfundsadfærd (f.eks. skat) osv.

At velfærd og sammenhængskraft i det danske samfund øges ved at sikre at mindre danske virksomheder gives de optimale muligheder – på det rette grundlag – for at udvikle sig og udnytte deres potentiale optimalt.

Det er desuden vores løfte i Blue, at vores partnerskaber forbedrer deres aftryk og impact i vores ejertid, og at vi aktivt fravælger virksomheder, der bidrager unødigt til belastning af miljø og samfund. Blue overholder således niveau 2 krav iht. disclosure forordningen (EU forordningen nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser).

Advisory Board i relation til bæredygtighed

Til at bistå os i tilrettelæggelse og implementering har vi oprettet et Advisory Board bestående af eksterne fagpersoner, der inddrages tæt i fondens arbejde.

Advisory Boardets hovedopgaver er at rådgive investeringsteamet i Blue samt Blue’s investerings-partnerskaber om bæredygtig forretningsudvikling, og specielt:

Guide Blue i valget af rapporteringsstandarder for såvel porteføljevirksomheder som Blue’s rapportering til investorer og omverden

Udarbejdelse af input til de bæredygtige parametre, der bør vurderes ved en virksomhedsinvestering i Blue regi

Analysere de virksomheder Blue Equity overvejer at investere i ud fra et bæredygtighedsperspektiv, med fokus på både virksomhedens track record, nuværende status samt fremtidigt potentiale

Efter en investering vil Advisory Board-medlemmerne, såfremt det giver mening og ønskes af virksomheden, kunne bistå virksomheden med eksempelvis strategilægning, faglig sparring ifm. implementering af strategien, afrapportering m.v.

Årligt møde med den enkelte virksomhed (hvis det ønskes) som opfølgning på bæredygtighedsstrategien og dennes implementering

Bidrage med information til Blue Equity og investorkredsen vedrørende bæredygtighedsindsatsen – eventuelt som en årsrapport til investorkredsen

 

Medlemmer af Advisory Board for bæredygtighed

Director - Concord Consulting

Director - Vugge til Vugge

Chief Impact & Growth Officer - Doland